winching

WINCHING, WINCING, ppr. Flinching; shrinking; kicking.