whites

WHITES, n. The fluor albus, a disease of females.