verecundity

VERECUND'ITY, n. Bashfulness; modesty; blushing. [Not in much use.]