venomously

VEN'OMOUSLY, adv. Poisonously; malignantly; spitefully.