vastidity

VASTID'ITY, n. Vastness; immensity. [Not English.]