unenjoying

UNENJOY'ING, a. Not using; having no fruition.