toughen

TOUGHEN, v.i. tuf'n. To grow tough.

TOUGHEN, v.t. tuf'n. To make tough.