titaniferous

TITANIF'EROUS, a. [titan or titanium, and L. fero.]

Producing titanium; as titaniferous pyrites.