thunder-stone

THUN'DER-STONE, n. A stone, otherwise called brontia.