shingling

SHIN'GLING, ppr. Covering with shingles.