saxifragous

SAXIF'RAGOUS, a. Dissolving the stone.