satellitious

SATELLI'TIOUS, a. Consisting of satellites.