saporous

SA'POROUS, a. Having taste; yielding some kind of taste.