parochial

PARO'CHIAL, a. [from L. parochia.] Belonging to a parish; as parochial clergy; parochial duties.