outstrip

OUTSTRIP', v.t. To outgo; to outrun; to advance beyond.