oaken

OAKEN, a. o'kn.

1. Made of oak or consisting of oak; as an oaken plank or bench; an oaken bower.

2. Composed of branches of oak; as an oaken garland.