mawkingly

MAWK'INGLY, adv. Slatternly; sluttishly.