matrimonious

MATRIMO'NIOUS, a. Matrimonial. [Little used.]