marshalship

M`ARSHALSHIP, n. The office of a marshal.