laze

LAZE, v.i. To live in idleness. [Vulgar.]

LAZE, v.t. To waste in sloth. [Vulgar.]