knavishness

KNA'VISHNESS, n. na'vishness. The quality or habit of knavery; dishonesty.