knavishly

KNA'VISHLY, na'vishly. Dishonestly; fraudulently.

1. Waggishly; mischievously.