heaven-saluting

HEAVEN-SALU'TING, a. Touching the sky.