gleen

GLEEN, v.i. To shine; to glisten. [Not used.]