fattening

FAT'TENING, ppr. fat'ning. Making fat; growing fat; making or growing rich and fruitful.