fancying

FAN'CYING, ppr. Imagining; conceiving; liking.