espousal

ESPOUS'AL, a. espouz'al. [See Espouse.] Used in or relating to the act of espousing or betrothing.

ESPOUS'AL, n. The act of espousing or betrothing.

1. Adoption; protection.