epictetian

EPICTE'TIAN, a. Pertaining to Epictetus, the Grecian writer.