edacious

EDA'CIOUS, a. [L. edax, from edo, to eat.] Eating; given to eating; greedy; voracious.