disregardfully

DISREGARDFULLY, adv. Negligently; heedlessly.