diaporesis

DIAPORESIS, n. [Gr., to doubt.] In rhetoric, doubt; hesitation.