carlishness

CARLISH, CARLISHNESS. [See Churlish.]