beautifier

BEAU'TIFIER, n. bu'tifier. He or that which makes beautiful.