adhortation

ADHORTA'TION, n. [L. adhortatio.]

Advice. [Seldom used.]